İş

Turizm amaçlı ev kiralanmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.

Kanun, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasının usul ve esaslarını belirledi. Tek seferde 100 günden fazla yapılan kiralamalar kapsam dışı bırakıldı.

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kira sözleşmesi yapılmadan önce izin belgelerinin alınması gerekecektir. Ayrıca turizm amaçlı kiralanan evin girişine Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket asılacak.

Bakanlık, izin belgesi düzenlemeye yetkili olacak ve bu yetkisini valilik aracılığıyla da kullanabilecek. Belge ve plaket fiyatları Bakanlıkça belirlenecek.

İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılmasının uygun görüldüğünü belirten izin belgesinin de yer aldığı, bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde bu fıkra hükümleri yalnızca konutun turizm amaçlı kiralandığı bina için aranacak ve izin belgesinin bir kopyası site yönetimine ibraz edilecektir.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, binaların en fazla yüzde 25’i için kiraya verenin adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı binada belge düzenlemeye tabi bağımsız bölüm sayısının beşi aşması halinde bireysel kiralayan adına başvuruya işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmesi ve başvuru konusu binanın toplu konutlarda bulunması halinde Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan yapılarda, tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alacağı kararın ibraz edilmesi gerekecek. .

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiralayana ait olacaktır. Kiralayan dışında turizme ilişkin kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi halinde, bu kiralamalar Seyahat Acenteleri Kanunu ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre belgelendirilmiş A sınıfı seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilmektedir.

İzin sahibi gerçek kişi ise vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçıları başvuruda bulunmaz ise veya tüzel kişi tüzel kişi ise tüzel kişiliği sona ererse izin belgesi geçersiz hale gelir, ancak Kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılarının kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına konut olarak kullanılmak üzere kiralanması yasaktır. kendi ad ve hesaplarına turizm amaçlı üçüncü kişilere devredilebilecek olup, kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi çalışanları tarafından kullanmalarına izin verilmeyecektir. bu kapsamın dışında tutulacaktır.

Turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen konutlar hakkında Kimlik Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İzin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünün sorumlusu olarak kabul edilecektir. İzin sahibi ile kullanıcı arasındaki sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda sona erecektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hazırlanan yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetlerine izin verildiği, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmeti alanları, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, ulaşım, yemek ve alışveriş yerlerinin bulunduğu kararı yer alıyor. servis, spor salonu, yüzme havuzu. Hizmet verilebilecek birden fazla bağımsız bölüm içeren nitelikli konutlar için “izne konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermesi” ve “üçten fazla bağımsız bölümün bulunduğu binalar için” kararının oybirliğiyle alınması gerekir. Bağımsız bölümlerde en fazla yüzde 25 oranında aynı kiralayan adına izin belgesi düzenlenir.” İzin belgeleri “hazırlık” şartı aranmaksızın da düzenlenebilmektedir.

Kaliteli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmeleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda izin belgesi konutu işleten firma adına düzenlenecektir.

İdari para cezaları

Kanunda izinsiz kiralama faaliyetinde bulunanlara ve izin sahiplerine karşı da idari yaptırımlar belirleniyor.

Buna göre turizm amaçlı kiralanan evleri izinsiz kiralayanlara, kiraladıkları her ev için 100 bin lira idari para cezası verilecek ve izin alıp işletmeleri için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin almadan turizm kiralama faaliyetlerine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası verilecek ve izin alıp faaliyetlerine devam etmeleri için 15 gün daha süre verilecek. İzin belgesi sahibinden kendi adına ve hesabına turizm amaçlı konut kiralayanlara sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Kendi adına ve hesabına turizm amaçlı ev kiralayanlar ile turizm amaçlı izinsiz ev kiralanmasına aracılık edenlere sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek .

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcılara, elektronik ticarete ve izinsiz kiralama faaliyetlerine olanak sağlayan ve uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından yapılmıştır. İhlalin gerçekleştiği yayına, bölüme, bölüme ilişkin içeriğin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu kararın uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecek. Ayrıca bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecek. Sulh ceza hakimliğinin verdiği karara, Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına göre itiraz edilebilir.

Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izinsiz sürdürenler ile vadeli kira sözleşmesine rağmen aynı evi ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası verilecek her seferinde 100 günden fazla sözleşme.

Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, kiraya verenin miras dışında bir hukuki işleme geçmesi ve bu değişikliğin kendisine bildirilmemesi halinde Tapuya tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgelerin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya kontrollerde bu belgenin ibraz edilmemesi halinde 50 bin lira idari para cezası verilecek. dayatılacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin konumunu, kalitesini ve fiziki özelliklerini yazı, reklam, poster, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla aldatıcı bir şekilde kullanıcıya tanıtmak veya vaat edilen koşulları sağlamamak, kiraya vermemek Kullanıcının, sözleşmede belirtilen süreden daha kısa bir süre için evi turizm amaçlı kiralaması. Tahsis edilmesi halinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin, sözleşmeye uygun şekilde kullanıcıya teslim edilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası, verilen 15 günlük süre içerisinde alınan ödemenin iade edilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası verilecek. 200 bin lira ceza kesilecek.

Turizm amaçlı kiralanan konutların girişine Bakanlıkça verilen plaketin asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre verilecek. Bu süre içerisinde plaketin asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan incelemede evin izin belgesi verilmesi için gereken temel nitelikleri taşımadığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası 100 bin lira olacak.

Kullanıcı hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Bazı durumlarda izin iptal edilecektir. Buna göre, izin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm kiralama faaliyetinin sona erdiğinin tespiti, turizm amaçlı kiralanan konutun yeni kiraya vereninin izin belgesi süresi boyunca izin başvurusunda bulunmaması halinde, 30 günlük süre içerisinde veya izin belgesi sahibinin değişikliği uygun görüldüğü takdirde yükümlülükler yerine getirilmez. Turizm amaçlı kiralanan konutun getirilmemesi ve turizm amaçlı kiralanan evin kamu düzenine, kamu güvenliğine ve genel ahlaka aykırı kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilir.

İzinleri iptal edilen konut kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık, turizm amaçlı kiralamaları denetleme yetkisine sahip olacak, gerekirse denetim yetkisini valilik aracılığıyla kullanabilecek. Bakanlık, yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddüt ve eksikliklerin giderilmesine, uygulama yeknesaklığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına, usul ve esasların belirlenmesine yetkili olacaktır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların, ilgili konunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmaları gerekecek. İzin belgesi düzenleme işlemleri başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenler faaliyet gösteremeyecek ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine İlişkin Değişiklikler

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen döner sermaye bedeli 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanınca artırılabilecek tutar ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılacak.

Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri inşa etmek veya yaptırmak Döner Sermaye İşletmesinin kullanım alanına dahil edilecektir. Merkez Müdürlüğün başkenti.

Kart, belge ve plaket gibi her türlü gelirler, kokart gelirleri ve benzeri gelirler, atık su arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri gibi altyapı tesislerinden elde edilen her türlü fiyatlar, bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile elde edilen fiyat ve gelirler Diğer tesislerden elde edilen gelirler de döner sermayenin gelirlerine dahildir. Kaynakların ortasında yer alacak.

Yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanı kapsamında atıksu arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesisleri işletebilecek ve işletebilecek.

Tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislerin yanı sıra diğer konaklama tesislerinde çalışan çalışanların nitelikli konaklama ihtiyaçlarının Bakanlıktan alınacak turizm yatırım veya işletme belgeleri ile karşılanması amaçlanmaktadır. Buna göre, işçilere konut alanı tahsisinde taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis edilmesi şartı kaldırılacak, bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisi olması şartı getirilecek. .

Yetkili idare tarafından işletme ve işletme ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süresi, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya indirilecek. İşletme ruhsatı ve işletme ruhsatı verilen işletmelere işyeri açma ve işletme ruhsatı verilebilmesi için yetkili idarenin, tesisin gerekli evrakları sağladığını belirten Bakanlıkça alınan onay yazısını yetkili idareye ibraz etmesi zorunlu olacak. iptal edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizm Amaçlı Konut Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.

Kanunla, turizm sektörünün bütüncül bir bakış açısıyla tek elden değerlendirilmesi ve standartların yeknesak hale getirilmesi amacıyla milli park ve tabiat parklarında konaklama tesisleri kurmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis yapma yetkisi verilecek. konaklama tesislerinde.

Kiralamalar yalnızca çadır ve karavan içeren kamp alanlarının inşası ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından yapılabilmektedir. Bu formda kiralanan gayrimenkulün tahsis ve kullanım amacı değiştirilemez.

Bakanlıkça belgelenen diğer tesisler için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı satın alınması kuralıyla 49 yıla kadar işçi lojman alanı tahsis edilebilecek.

Herhangi bir nedenle tahsisi sona eren işçi lojmanlarına ilişkin irtifak hakları, Bakanlığın talebi üzerine tapudan resen iptal edilir.

Orman olarak kabul edilen alanlarda sadece çadır ve karavanlardan oluşan kamp alanlarının inşası ve işletilmesine ilişkin mevzuat uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yapılabilmektedir, bu şekilde kiralanan gayrimenkullerin tahsis hedefi ve kullanım şekli değiştirilmeli.

Kanunen, konaklama ve kış turizmi merkezlerinde günlük ve mekanik tesis hatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca kira sözleşmeleri yoluyla ön ve kesin izin verilen ve bu izne dayanılarak irtifak hakkı tanınan yatırımcı ve işletmecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanım izni verilmiştir. Sözleşmelere ilişkin son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılacak. Böylece, süresi içinde başvuru yapamayan yatırımcılara yeniden başvuru yapma imkanı tanınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama tesisi yapılması amacıyla ihale edilen veya sözleşmesi yapılan yerler için sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat kararları uygulanacaktır. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen tutarların döner sermaye tarafından tahsiline devam edilecektir.

Bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Bakanlıkça tahsis edilmesi halinde ücretleri Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecektir.

6 ay içerisinde turizm işletme belgesi alamayanlar faaliyet gösteremeyecek.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletme ve işletme ruhsatı verilen ve turizm işletme belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren bir yıllık turizm işletme belgesinin süresi dolmamış konaklama işletmelerinin, bu tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlığa başvurması gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ve 6 ay içinde. Turizm işletme belgesi almak gerekli olacaktır.

3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içerisinde turizm işletme belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyet gösteremeyecek. Bu işletmelerin işletme ve faaliyet ruhsatları, Bakanlığın bildirimi üzerine bir ay içinde yetkili idare tarafından iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacaktır.

Kanun kapsamında işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almakla yükümlü olanlar hariç, turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar tarafından hazırlanan bütçelerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Memurları Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’na ödenmek üzere ayrılan pay yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarılacak. . Bu payı yüzde 6’ya kadar artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkili olacak.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Kanuna göre, Ekim 2023 ödeme döneminde gelir veya aylık ödeme alan sigortalılara ve hak sahiplerine belge bazında bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Bu ödeme her zaman iş göremezlik geliri alanlara gelir tahsisinde esas olan iş göremezlik derecesi ile, ölüm aylığı ve ölüm geliri belgelerinde ise hak sahiplerinin payları oranında yapılacaktır.

1-31 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil olmak üzere çalışan veya faal olanlar ile yaşlılık aylığı almakta iken ilgili yönetmelikte sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeden çalışanlar kapalı, ödeme kapsamında olmayacaktır.

Birden fazla belgeden gelir ve emekli maaşı alanların ödemeleri, azami ödemeye olanak sağlayan belge aracılığıyla yapılacak.

Usulüne aykırı olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, varsa ilgilinin gelirinden veya emekli maaşından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak veya genel kararlara göre geri alınacaktır.

Kapadokya Bölge Yönetimi’nin gelirleri Anayasa Mahkemesi kararına göre düzenleniyor

Kanunda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı uyarınca Kapadokya Bölgesi Kanunu’nda düzenleme yapılarak idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

“Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı, idareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması, işletilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, marka ve patent gelirleri, Kapadokya İdaresine yapılacak başvurular Kapadokya Bölgesi’ndeki idare, işletme ve faaliyetler tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak alan ve fiyatlar, gelirler, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirler, yurt içi yardım, bağış ve sponsorluk gelirleri ve yurt dışında idare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

Kapadokya Bölgesi’nin korunmasına yönelik tedbirlerin ihlaline yeni cezalar

Kanun, alınan karar doğrultusunda Kapadokya Bölgesi’nin tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamını belirliyor. Anayasa Mahkemesi’nin.

Buna göre Kapadokya Bölgesi’nde izinsiz yeni inşaat yapılması durumunda 304 bin liradan 608 bin liraya; Kayaya oyulan yerin ruhsatsız olması halinde 608 bin lira; Bina sahibinin belirtilen süre içerisinde binasını ruhsata uygun hale getirmemesi halinde 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; Peribacalarına izinsiz müdahale durumunda 608 bin lira; Doğal dokuya zarar verecek şekilde taş, toprak ve kumun izinsiz kaldırılması halinde 152 bin liradan 608 bin liraya, birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarım alanı açılması halinde 304 bin liraya, su kuyusu, fosseptik, su deposu, IPG tankı, Yetkisiz enerji sistemleri uygulamaları halinde 152 bin liradan 304 bin liraya kadar; İzinsiz olarak gelir elde etmek amacıyla yapılan çekimler veya izinsiz malzeme ile yapılan çekimler için 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival veya organizasyon faaliyetleri için ise 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Kapadokya Bölge Müdürlüğü kamulaştırma işlemlerini yürütme yetkisine sahiptir

Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Kapadokya Bölge Başkanlığı’na, Kapadokya Bölgesi’nde korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespit edilmesi ve gerektiğinde kamulaştırma işlemlerinin yapılması yetkisi verildi.

Kanunda ayrıca, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve İcra Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usulleri ile Ajans Genel Müdürünün görev ve yetkileri de Genel Kurul kararı doğrultusunda düzenlendi. Anayasa Mahkemesi.

Bu doğrultuda Türkiye’ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında, tüm dünyada Türkiye algısının güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünya turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerle ortak projeler dikkate alınmakta, eşitlik ve rekabet unsurlarını, taşıdığı turizm potansiyelini, ülke imajına ve tanıtımına sağlayacağı katkıyı dikkate alarak tasarlıyoruz. Bu projeleri geliştirme ve destekleme fırsatı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, turizm amaçlı kira izin belgelerinin bulunduğu yerlerden binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak. amaçlar 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yayınlanır.

Kanun, bağımsız denetimin yanı sıra, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın mali rapor ve tablolarının, denetim sistem, prosedür ve süreçlerinin Sayıştay denetimine tabi olmasını da düzenliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının personel alımı ve hizmetlerine ilişkin yönetmelik

Kanuna göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kanunda belirtilen görevlere ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılma yasağı kararları ile Kurumun kanunda belirtilen faaliyetleri dışında kalan idari ihtiyaçlarla ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamayacaktır.

Düzenleme kapsamında Kurum tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamu denetimi, ihtiyaçların karşılanması unsurlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. kurallara uygun, zamanında ve kaynakların verimli kullanılmasıdır. Bunun şekli ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuat kararlarına tabi olmaksızın, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İş Kanunu’na tabi işçiler çalıştırılacak.

İstihdam edilecek işçi sayısı 200 kişi olacak. Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilir.

Ajansta çalıştırılacak çalışana ödenecek ücret ve varsa diğer mali haklar; unvan, eğitim, deneyim, dil bilgisi ve alandaki uzmanlığa göre Yönetim Konseyi tarafından belirlenecektir.

Kurumun yıllık toplam işgücü harcaması, son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu aşamaz. Genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalar hariç olmak üzere, Kurumda boş olan kadrolara atanabilmek için Kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak veya yükseköğretim kurumları tarafından

Sınav, Kurumun görev alanı ile ilgili hususlara ve işe alınacak durumun gerektirdiği niteliklere göre belirlenen konularda yapılacaktır.

Spor kulüplerine ilişkin yönetmelik

Tartışmalar sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na süreksiz bir konu eklendi.

Buna göre Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, 26 Ekim 2024 tarihine kadar tüzüklerini, idari ve mali yapılarını bu yasal kararlara uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Tüzüklerini, idari ve mali yapılarını getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşlarının kayıtları Belirlenen süre içerisinde kanuna uygun hale getirilenler Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi olmak zorunda kalacak. yükümlülüklerini yerine getiren süre içerisinde spor faaliyetlerine katılamayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetleriyle uğraşan ancak tüzel kişiliği bulunmayan organizasyon kulüpleri, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu kanunda öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle tescil edilecek. Belirtilen süre içerisinde uymayanların kayıtları iptal edilecek. bakanlık tarafından.

Rekabet, rekabet ve gösteri gelir paylaşımı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle yarışma, yarışma ve gösteri gelirlerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen veya izin verilen her türlü spor müsabakası, müsabaka ve gösterilerinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin her türlü bilet satışından elde edilecek net gelirin yüzde 7’si, maç, müsabaka ve gösteri gelirlerinin payı. İl gençlik ve spor müdürlüklerinin hesabına yatırılacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gençlik ve spor il müdürlükleri hesabına yatırdığı maç, müsabaka ve gösterilerin gelir payı bedelleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez muhasebe birimindeki özel hesaba aktarılacak. Özel gelir olarak kaydedilen bu fiyatlar amatör spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılacak ve bu amaçla gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına aktarılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin elde ettiği net hasılatın hesaplanmasında her türlü bilet satışlarının toplamını ifade eden brüt hasılat; İlgili spor federasyonlarının belirlediği kural ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen hakem, temsilci ve gözlemci ücretleri, kapı, gişe, muayene ve özel güvenlik görevlilerine ödenecek günlük ücretler, bilet basımı ve elektronik bilet giderleri düşürülecek.

Bu giderler düşüldükten sonra elde edilen fiyat net gelir olarak belirlenecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgeler, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketi tarafından ilgili maç, yarış ve gösteri tarihinden itibaren bir hafta içinde gençlik ve spor il müdürlüğüne verilecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde bunların Türkiye Futbol Federasyonu dahil ilgili spor federasyonları ile Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi zorunlu olacak. Bilet basımı ve bilet basımı, satışı ve dağıtımı için spor federasyonları.

Görüşmeler sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 26 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesinin ardından TBMM Başkan Vekili Celal Adan, meclisi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort